+

PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ


Firma Klavo jako podmiot ekonomii społecznej (PES) prowadzi stałą działalność w obszarze usług, która wiąże się z przygotowaniem pracowników do uczestnictwa na rynku pracy. Działalność PES ma na celu realizację ważnego celu społecznego, którego istota wykracza poza wąsko rozumiany interes członków tych organizacji.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z Kartą zasad gospodarki społecznej CEP–CMAF z 2002 r. definiuje PES jako:
"Podmioty gospodarcze i społeczne działające we wszystkich sektorach. (...) Przedsiębiorstwa te są szczególnie aktywne w niektórych obszarach, takich jak (...) kwestie konsumenckie, (...) dostawy, (...) edukacja i szkolenia oraz obszar kultury (...)."

Firma Klavo, odznaczająca się charakterem funkcjonalnym, u podstawy swoich działań odnosi się do integracyjnej ekonomii społecznej. Stanowi ona element szeroko rozumianej polityki społecznej w aspekcie zatrudnieniowym oraz integracyjnym poprzez integrowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z lokalnym rynkiem pracy oraz podejmowanie działań mających na celu dostarczanie dóbr i usług niezbędnych w lokalnej polityce społecznej.